Honlap testreszabása
készítette a honlap.hu

Bölcsődei beiratkozás

Közlemény a 2022/2023-es nevelési évre történő bölcsődei beiratkozás rendjéről

 
Tájékoztatom a Tisztelt Szülőket Kápolnásnyék Község Önkormányzata által fenntartott Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde Bölcsődei Tagintézményébe a 2022/2023-as nevelési évre történő beiratkozás rendjéről.

Bölcsődei beiratkozás időpontja:           2022. július 25. (hétfő) 7.00 - 11.00
                                                                     2022. július 26. (kedd) 7.00 – 11.00


Bölcsődei beiratkozás helye:                 Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde
                                                                             (2475 Kápolnásnyék, Fő utca 41.)

Beiratkozás módja:       személyesen  
  
Bölcsődei felvétel: A 2022/2023. nevelési év 2022. szeptember 1-től 2023. augusztus 31-ig tart.

A bölcsődébe a gyermek egyéves korától harmadik életévének betöltéséig vehető fel. Ha a gyermek a harmadik életévét betöltötte, de testi vagy szellemi fejlettségi szintje alapján még nem érett az óvodai nevelésre és óvodai jelentkezését a bölcsőde orvosa nem javasolja, bölcsődében gondozható negyedik életévének betöltését követő augusztus 31-ig. A bölcsődei felvételi kérelem benyújtására egész évben lehetőség van, de legkorábban a kért időpont előtt 3 hónappal adható be. Ez alól kivétel a Jelentkezési napok, amikor a külön meghirdetett időpontban adható le adott év szeptemberére a kérelem.

Bölcsődei felvétel feltételei:

A felvételi kérelem benyújtásakor meg kell jelölni, hogy milyen okból kérik a gyermek bölcsődei elhelyezését a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 41.§ alapján (Gyvt.)
 1.  mindkét szülő/törvényes képviselő munkavégzése miatt, ideértve a GYED, GYES melletti munkavégzést is,
 2.  szülő/törvényes képviselő munkaerő-piaci részvételt elősegítő programban, képzésben való részvétele,
 3.  szülő/törvényes képviselő nappali tagozatos képzésben való részvétele,
 4.  szülő/törvényes képviselő betegsége vagy egyéb ok, ami miatt a gyermek napközbeni    ellátásukról nem tudnak gondoskodni.

Tájékoztatom Önöket, hogy a kérelemben megjelölt okokat igazolni kell!

A bölcsőde ellátási területe: Kápolnásnyék község közigazgatási területe.


A bölcsődébe
 1. Kápolnásnyék községben lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező gyermekek nyerhetnek felvételt.
 2. Felvételt nyerhetnek a Kápolnásnyék községben munkahellyel rendelkező szülők gyermekei.
 3. További szabad kapacitás esetén elsősorban a Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó Nadap és Vereb településeken élő gyermekek nyerhetnek felvételt.

 A bölcsődei felvételkor az alábbi eredeti dokumentumokra lesz szükségünk:
 1. a gyermek nevére kiállított személyi azonosító (személyi igazolvány, vagy születési anyakönyvi kivonat)
 2. gyermek lakcímet igazoló hatósági igazolványa, TAJ kártyája
 3. mindkét szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa
 4. kitöltött felvételi jelentkezési lap,
 5. védőnő javaslata, a gyermek oltási könyvének másolata,
 6. házi gyermekorvos igazolása arról, hogy a gyermek egészségi állapota alapján bölcsődében nevelhető
 7. mindkét szülő munkáltatójának igazolása, vagy nyilatkozata a foglalkoztatás várható időpontjáról, vagy saját nyilatkozata arról, hogy mikortól fog munkába állni, nappali képzésben tanulmányokat folytatni.
 8. mindkét szülő jövedelemigazolása a térítési díj megállapításához,
 9. ha a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, az arról szóló határozat,
 10. a gyermek ételallergiája vagy ételintoleranciája esetén szakorvosi javaslat a diéta biztosítása érdekében
 11. egyedülálló szülő esetén, egyedülállóság igazolása. /Emelt családi pótlék határozat/egyedülálló szülő esetében a válásról hozott bírósági végzés másolata és / vagy a gyermekelhelyezést rögzítő gyámhivatali határozat, egyéb esetekben a gyámhatóság által kibocsátott gyám-, illetve gondnokkirendelő határozat
 12. egyetemi, főiskolai hallgató esetén hallgatói jogviszony igazolás és az ösztöndíj összegéről az oktatási intézmény igazolása
 13. igazolás a családi pótlék, a GYES, GYED, illetve a GYET, árvaellátás, stb. összegéről
 14. 3 vagy több gyermekes család esetén – családi pótlék határozat (MÁK-tól)

A gyermek bölcsődei felvételéről a Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde Intézményvezetője és a Bölcsődei Tagintézmény szakmai vezetője közösen dönt.

A felvétel eredményéről az intézmény vezetője a szülőket a jelentkezéskor megadott elérhetőségeken értesíti legkésőbb 2022. augusztus 12. napjáig.

A bölcsőde felvételt elutasító döntése ellen a szülő a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított tizenöt napon belül eljárást megindító kérelmet nyújthat be a bölcsőde intézményvezetőjénél. Az intézményvezető az eljárást megindító kérelmet, az ügy összes iratával nyolc napon belül – elbírálás céljából a fenntartó önkormányzat jegyzőjéhez küldi meg.

Az ügyben a fenntartó, azaz a képviselő-testület jár el és hoz másodfokú döntést. A szülő a fenntartó döntésének a bírósági felülvizsgálatát kérheti, a közléstől számított harminc napon belül, jogszabálysértésre hivatkozással.

Bölcsődei felvétel iránti kérelmet megtalálják a Letölthető dokumentumok között.

Fentieken túl bővebb információ kérhető: a Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde e-mail címén: kapolnasnyeki.napsugar.ovoda@gmail.com, illetve telefonon: 06/22/368-275


Kápolnásnyék, 2022. július 11.
                                                                                              Podhorszki István
                                                                                                   polgármester
Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (VI. 21.) önkormányzati rendelete
a bölcsődei ellátásról, annak igénybevételéről, és a fizetendő térítési díjak megállapításáról

 
Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1)-(2) bekezdéseiben kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
 
Általános rendelkezések
1. §

 
(1) Kápolnásnyék Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások keretében az 1-3 éves korú gyermekek napközbeni ellátása érdekében bölcsődét működtet.

(2) A bölcsődei ellátás biztosítása az Önkormányzat által fenntartott Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde Bölcsődei Tagintézménye (2475 Kápolnásnyék, Semmelweis tér 2.) (a továbbiakban: Intézmény) útján történik, melynek működési területe Kápolnásnyék község közigazgatási területére terjed ki.

(3) A bölcsőde alapellátásként ellátja a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben (a továbbiakban: Gyvt.), valamint a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998.(IV.30.) NM rendeletben meghatározott feladatokat.

(4) A bölcsőde az alapellátáson kívül más szolgáltatást nem biztosít.

 
Bölcsődei ellátás igénybevételére irányuló eljárás szabályai
2. §

 
(1) A bölcsőde ellátás igénybevétele önkéntes. A bölcsődei ellátás igénybevételére irányuló kérelmet a Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde Bölcsődei Tagintézménye intézmény vezetőjéhez (a továbbiakban: intézményvezető) személyesen kell benyújtani. Az intézményvezető a bölcsődei felvételről a Gyvt-ben foglalt szempontok figyelembevételével, a becsatolt kérelem és okmányok alapján dönt.

(2) A döntésről a gyermek szülői felügyeleti joggal rendelkező szülőjét vagy más törvényes képviselőjét (a továbbiakban szülő) az intézményvezető a kérelem beadását követő 30 napon belül írásban tájékoztatja. A kérelem elbírálásánál a hatályos jogszabályokban előírt előnyben részesítési előírásokat alkalmazni kell.

(3) A kérelem kedvező elbírálása esetén a szülővel az intézményvezető írásbeli megállapodást köt. A megállapodás megkötésével egyidejűleg a bölcsődei ellátással kapcsolatban a szülő a Gyvt. 33. §-ának rendelkezéseivel összhangban tájékoztatásban részesül, amelynek megismerését és tudomásulvételét a megállapodás aláírásával elismeri és nyugtázza.

(4) Ha a bölcsőde létszámkerete betelt, a kérelmeket az érkezésük sorrendjében kell nyilvántartásba venni, és a nyilvántartásba vételről a kérelmezőt értesíteni kell.

(5) Az intézményvezető döntése ellen annak kézhezvételétől számított 8 napon belül a szülő jogorvoslati kérelemmel fordulhat Kápolnásnyék Község Önkormányzatának Képviselő-Testületéhez. A fellebbezést a Képviselő-testületnek címezve a Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjénél kell benyújtani.

(6) Szabad bölcsődei férőhely rendelkezésre állása esetén az intézményvezető – a polgármesterrel történt egyeztetést követően – saját hatáskörben dönt a felvételi kérelem jóváhagyásáról, ha a kérelmező Kápolnásnyék község közigazgatási területén lakóhellyel, érvényes tartózkodási hellyel nem rendelkezik, de az 1. § (2) bekezdésében meghatározott intézmény által nyújtott bölcsődei ellátást kívánja igénybe venni.

(7) A bölcsődei ellátás megszűnik a Gyvt-ben meghatározott eseteken túl
a)      a szülő kérelmére,
b)      a jogosultsági feltételek megszűnésével, vagy
c)      a bölcsőde házi rendjének súlyos és ismételt megszegése esetén.
 
A bölcsődei ellátásért fizetendő térítési díjakról szóló rendelkezések
3. §

 
(1) A bölcsőde alapellátás keretében a gondozásért és az étkezésért térítési díjat kell fizetni a bölcsődei ellátást igénybe vevő gyermek szülőjének.

(2) A fenntartó minden évben a vonatkozó jogszabályok alapján megállapítja a bölcsődei ellátás intézményi térítési díját külön a gondozás és külön a gyermekétkeztetés tekintetében.

(3) Az önkormányzat a bölcsődében alkalmazandó intézményi térítési díjakat a rendelet 1. mellékletében foglaltak szerint határozza meg a Gyvt. 147. § (2) bekezdése alapján.

(4) A gondozás intézményi térítési díja a szolgáltatási önköltség és a központi költségvetésről szóló törvényben biztosított támogatás különbözete.

(5) A bölcsődei gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának alapja az élelmezés nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó napi összege.

(6) Gyermekétkeztetés személyi térítési díját az intézményvezető a fenntartó által meghatározott intézményi térítési díj figyelembevételével, a nyersanyagnorma általános forgalmi adóval növelt összegében és az igénybe vett étkezések számának, valamint a Gyvt. 21/B. §. (1) bekezdésében megjelölt normatív kedvezmények figyelembevételével állapítja meg.
 
4. §
 
(1) A személyi térítési díj kiszámításához a szülő köteles a hatályos jogszabályokban meghatározott iratokat, valamint a foglalkoztatási jogviszonyt igazoló dokumentumot benyújtani az intézményvezető felé.

(2) Jövedelmet igazoló iratok hiányában a szülő az ellátásért a teljes összegű havi intézményi térítési díjat köteles megfizetni.

(3) Az intézményvezető a 2. § (3) bekezdésében meghatározott megállapodás megkötésekor a szülőt írásban tájékoztatja a személyi térítési díj összegéről.

(4) A bölcsődei gondozás és gyermekétkeztetés személyi térítési díját a szülő az intézménnyel kötött megállapodásban rögzített időponttól kezdődően tárgyhónap 10. napjáig köteles előre Kápolnásnyék Község Önkormányzata házi pénztárába befizetni, vagy Kápolnásnyék Község Önkormányzat 11736082-15364500 számú költségvetési elszámolási számlájára utalni.

(5) A gondozási díjat teljes hónapra kell fizetni, abban az esetben is, ha a gyermek az ellátást a hónap nem minden napján veszi igénybe, míg az étkezési térítési díjat a hiányzási napokkal csökkenteni kell.

(6) Amennyiben az intézmény nyitvatartási ideje nem teljes hónapra esik, a gondozásért fizetendő személyi térítési díjat a tényleges gondozási napok alapján kell meghatározni.

(7) A személyi térítési díjat a tárgyhónapot megelőző hónap 15. napjáig Kápolnásnyék Község Önkormányzata házi pénztárába kell befizetni, vagy Kápolnásnyék Község Önkormányzat 11736082-15364500 számú költségvetési elszámolási számlájára kell utalni.

(8) A szülő a gyermeke hiányzását köteles a hiányzást kiváltó ok megismerését követően azonnal, de legkésőbb a következő napon 8 óráig írásban bejelenteni a Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Irodáján. A gyermek távolmaradása idejére jutó étkezési térítési díj fizetése alól a szülő a bejelentést követő naptól mentesül.
 
Záró rendelkezések
5. §

 
(1) Az intézményvezető gondoskodik a megállapodásban rögzített rendelkezések végrehajtásáról és ellenőrzéséről.

(2) A személyi térítési díj vonatkozásában hátralékkal rendelkező gyermek esetében 15 napos határidő megjelölésével az intézményvezető írásban felszólítja a szülőt tartozásának rendezésére.

(3) Ha a határidő eredménytelenül telt el, az önkormányzat a kötelezett nevét, lakcímét és a fennálló díjhátralékot nyilvántartásba veszi és intézkedik a díjhátralék behajtásáról.
 
6. §
 
Ez a rendelet 2022. szeptember 1. napján lép hatályba.
                       Podhorszki István                                                     Szabóné Ánosi Ildikó
                         polgármester                                                                        jegyző

A rendelet a mai napon kihirdetésre került:

Kápolnásnyék, 2022.06.21.
                                                                                                          Szabóné Ánosi Ildikó
                                                                                                                      jegyző
 
1. melléklet
 
A Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde Bölcsődei Tagintézményében
meghatározott intézményi térítési díjak


 
1. A bölcsődei gondozás intézményi térítési díját 1500.-Ft/fő/nap

A. A bölcsődében jövedelemvizsgálat alapján fizetendő gondozási személyi térítési díj

A család egy főre jutó nettó havi jövedelme                    a személyi térítési díj napi összege Ft/fő/nap/

85.500.-Ft-ig                                                                          700

85.501.-Ft - 115.000.-Ft                                                       1.000

115.001.-Ft felett                                                                 1.500

1. A bölcsődében jövedelemvizsgálat nélkül fizetendő személyi gondozási díj

                                                                                                1.500


2. A bölcsődei gyermekétkeztetés intézményi térítési díja 695.-Ft/fő/nap, ebből:

                  a)  reggeli: 125.-Ft/fő/nap
                  b)  tízórai: 105.-Ft/fő/nap
                  c)  ebéd: 340.-Ft/fő/nap és
                  d) uzsonna: 125.-Ft/fő/nap.