Honlap testreszabása
készítette a honlap.hu

Óvodai Beiratkozás

48/2022. (III.21.) határozat melléklete
 
HIRDETMÉNY
a Kápolnásnyéki Napsugár Óvodába történő beiratkozás eljárásrendjéről
 
Tisztelettel értesítjük a kedves Szülőket, hogy a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben meghatározottaknak megfelelően Kápolnásnyék Község Önkormányzata, mint a Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda fenntartója a 2022/2023. nevelési évre vonatkozó óvodai beiratkozás időpontját az alábbiak szerint határozza meg.
 
A beiratkozás időpontja:
2022. május 2 hétfő, 7.00 óra -16.00 óra
2022. május 3. kedd, 7.00 óra -16.00 óra
 
Ezeken a napokon kell jelentkeztetni azokat a gyermekeket az óvodába, akik 2022. augusztus 31-ig betöltik legalább a 3. életévüket, és óvodai jogviszonnyal még nem rendelkeznek.
 
A beíratás helye:​
Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda, 2475 Kápolnásnyék, Fő utca 41.
Az óvoda felvételi körzete: Kápolnásnyék község közigazgatási területe
 
A beíratáshoz szükséges dokumentumok: 
• a szülő (gondviselő) személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát,
• a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt,
•  a gyermek születési anyakönyvi kivonatát, TAJ kártyáját, oltási kiskönyv másolatát,
• amennyiben a gyermek halmozottan hátrányos helyzetű, akkor az igazoló dokumentumot,
• a gyermek esetleges betegségeit igazoló dokumentumokat, szakértői véleményeket,
• amennyiben gyermekük szakértői véleménnyel rendelkezik a sajátos nevelési igényről, beilleszkedési-tanulási-magatartási zavar megállapításáról, az erről szóló szakvélemény.
• az étkezési térítési díj megállapításához a gyermekvédelmi kedvezményről, tartós betegségről, 3 vagy több gyermek nevelése esetén családi pótlék folyósításáról szóló igazolások
 
Az Óvodavezető a gyermek óvodai felvétele tárgyában meghozott döntéséről, a döntést megalapozó indokolással, valamint a fellebbezésre vonatkozó tájékoztatással a beiratkozást követő 30 napon belül, legkésőbb 2022. június 2-ig írásban értesíti a szülőt.
Az óvodai felvételnél alkalmazandó szabályok:
Az óvodai jogviszony létesítésével összefüggő eljárás rendjére a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.), valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet (továbbiakban: Rendelet) az irányadó.
Az Nkt. 8. § (1) bekezdése szerint az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.
Az Nkt. 8. § (2) bekezdése alapján, a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától (2022. szeptember 1.) legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.
 
Az Nkt. 49.§ (1) – (3) bekezdése értelmében az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik.
Az óvodába a gyermek – e törvényben foglalt kivétellel – harmadik életévének betöltése után vehető fel. A szülő gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti, a gyermekek felvétele folyamatos.
A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, átvenni, amelynek körzetében lakik vagy ahol szülője dolgozik. A felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt. Ha a jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyermekek számát, az óvodavezető, amennyiben az óvoda fenntartója több óvodát tart fenn, az óvoda fenntartója bizottságot szervez, amely javaslatot tesz a felvételre.
Az óvoda köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki életvitelszerűen az óvoda körzetében lakik.
 
Integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai felvételéről
A sajátos nevelési igényű gyermeknek joga, hogy különleges bánásmód keretében állapotának megfelelő pedagógiai, gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai ellátásban részesüljön attól kezdődően, hogy igényjogosultságát megállapították. A különleges bánásmódnak megfelelő ellátást a szakértői bizottság véleményében foglaltak szerint kell biztosítani
A szülő választja ki a sajátos nevelési igényű tanuló számára megfelelő ellátást nyújtó nevelési-oktatási intézményt az illetékes szakértői bizottság véleménye alapján, a szülő és a gyermek igényeinek és lehetőségeinek figyelembevételével.
A sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, az e célra létrehozott gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézményben, konduktív pedagógiai intézményben, óvodai csoportban, vagy a többi gyermekkel részben vagy egészben együtt, azonos óvodai csoportban történhet
 
Tájékoztatjuk a Tisztelt Szülőket, hogy a sajátos nevelési igényű gyermekek számára integrált óvodai nevelés, az önkormányzat által fenntartott intézményben az alapító okirat szerint folyik, a sajátos nevelési igényt megállapító szakértői véleményben foglaltak alapján.
 
Felmentés a kötelező óvodai foglalkozások alól
 
Az Nkt. 8. § (2) bekezdése alapján a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a 3. életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.
A szülő – tárgyév április 15. napjáig benyújtott – kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, a megyei kormányhivatal általános illetékességgel eljáró járási hivatala adhat felmentést a gyermek óvodai foglalkozáson való részvétele alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja.
Az a szülő, aki felmentést kér a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, felmentési kérelemét a tárgyév április 15 napjáig nyújthatja be a megyei kormányhivatal általános illetékességgel eljáró járási hivatalához.
A kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól felmentett gyermek szülője a nevelési év közben kérheti a gyermek óvodai felvételét az óvoda vezetőjénél.
 
Az óvodakötelezettség külföldön történő teljesítése
Amennyiben az óvodaköteles gyermek az óvodakötelezettséget külföldön teljesíti, a szülő köteles a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő 15 napon belül írásban értesíteni az illetékes járási hivatalt. Ez a kötelezettség a szülőt akkor is terheli, ha gyermeke már óvodai jogviszonyban áll és óvodakötelezettségét a jövőben külföldön teljesíti. Ez esetben előzetesen köteles értesíteni az óvodavezetőt.
 
Az óvodáztatási kötelezettség nem teljesítése esetén alkalmazható jogkövetkezményekről
Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló óvodai nevelésben való részvételre kötelezett gyermekét kellő időben az óvodába nem íratja be, a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § (1) bekezdés a) pontja alapján szabálysértést követ el, amely pénzbírsággal sújtható.
 
A jogorvoslati eljárás szabályai
Az óvoda vezetője az óvodai felvételi, átvételi kérelemnek helyt adó döntését írásban, a kérelem elutasítására vonatkozó döntését határozati formában közli a szülővel. Az óvodai nevelésben való részvételre kötelezett gyermek átvétele esetén az óvoda vezetője a döntésről értesíti az előző óvoda vezetőjét.
Az óvoda döntése ellen a szülő a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított tizenöt napon belül eljárást indíthat az óvodavezetőnél, a jogorvoslati kérelmet írásban, az óvoda vezetőjénél kell benyújtani.
Az óvodavezető döntése tekintetében a Nkt. 37. § (1-3) bekezdései, valamint 38. §-a alapján a fenntartó (jegyző) jár el és hoz másodfokú döntést. Az eljárás illetékmentes, a jegyző a döntés jogszerűségét vizsgálja. A szülő – jogszabálysértésre hivatkozással – a másodfokú döntés bírósági felülvizsgálatát kérheti a közléstől számított harminc napon belül.
 
A felmerülő kérdésekre szívesen adunk tájékoztatást az óvoda elérhetőségein
telefon: 22/ 368-275 hétköznap 9.00-15.00, valamint a kapolnasnyeki.napsugar.ovoda@gmail.com címen.
 
Kápolnásnyék, 2022. március 21.​​​​​
      Podhorszki István
​         ​polgármester